Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Definicje

 1. Administrator: BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000766104, NIP 8341889585, nr REGON 38243398700000 , kapitał zakładowy 5000,00 zł
 1. Dowód zapłaty –faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 3. Materiały edukacyjne– materiały edukacyjne w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem serwisu.
 4. Płatność– wpłata na konto Administratora za pośrednictwem płatności internetowych Tpay.com.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.i-kreska.pl/
 6. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 7. Umowa – umowa dostępu do serwisuzawierana pomiędzy Użytkownikiem Administratorem.
 8. Usługa – świadczona przez Administratorna rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych.
 9. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  § 2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisiesą chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z systemu poprawność działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, dzięki którym będzie możliwe odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, należy je wszystkie wyłączyć. Dodatkowo, Użytkownik powinien dysponować aplikacjami umożliwiającymi odczytywanie plików Adobe PDF.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 000041235, operatora serwisu płatności Tpay.com.
 7. Użytkownik  zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

   § 3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu dostępu do usługi Użytkownikpowinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie serwisu pod adresem https://i-kreska.pl.
 2. Zawarcie umowyUżytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności przez Administratora, o czym informuje on Użytkownika.
 3. Administratorwystawia Użytkownikowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w formie wybranej przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 4. Umowa zawierana jest na czasoznaczony, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty klient uzyskuje dostęp do wybranego kursu na okres 12 miesięcy.
 5. Umowamoże zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn. W przypadku, gdy stroną rozwiązującą umowę będzie Administrator, Użytkownikowi udostępniona zostanie możliwość pobrania wszystkich materiałów wchodzących w skład kursu w celu ich zapisania na dysku twardym swojego komputera.

  § 4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownikmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Administratorniezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Użytkownik nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 6. Użytkownikowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  § 5 Rękojmia

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) zarówno materiałów edukacyjnych jak i wszelkich innych usług świadczonych w ramach serwisu.
 2. Administrator w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres reklamacyjny w szczególności zaś do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.
 3. Administratoro ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Użytkownika wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

  § 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownikajest Administrator.
 2. Administratorzobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  § Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administratordeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicybędą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownikaw zakładce regulamin (https://i-kreska.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Użytkownikwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Użytkownik może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0, Łowicz 1 stycznia 2018 r.